Sing saam met ons!

Hoërskool Nylstroom Skoollied

SKOOLLIED – 2009

Uit Waterberg ruis daar ‘n lied
Wat weerklink in die ver verskiet.
‘n Lied van Nylstroomse Hoërskoolskaar
Van oral hier bymekaar. 

We will build on our heritage always
And our struggle has unity at its base
Be ready to stand or to fall in the ring
And the most noble off’ring we bring 

Om ons nasie sterk te bou,
Bly ons wakker, bly ons trou;
Getrou aan ons strewe,

ONS LEEF EN SAL LEWE;

Wees wakker en wees trou!

 

 

Suid-Afrikaanse Volkslied

Nkosi sikelel’ Afrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo
Yizwa imithandazo
Yethu
Nkosi sikelela
Thina
Lusapho lwayo

Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa la matshwenyeh
O se boloke (Ntate)
O se boloke
Setjhaba sa
Heso
Setjhaba sa
South Afrika
(South Afrika)

Uit die blou van onse hemel
Uit die diepte van ons see
Oor ons ewige gebergtes
Waar die kranse antwoord gee
Sounds to call to come together
And united we shall stand
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land