Akademie ~ Academics

Ons is die akademiese leier in ons distrik! Hoërskool Nylstroom bied puik akademiese en tegniese studierigtings aan.

We are the academic leaders in our district! In 2021, the Waterberg District Municipality announced Hoërskool Nylstroom as the best performing school with less than a 100 matric learners in the district.
We offer both academic and technical study fields.

l

Graad 8-9 Vakke

Afrikaans
Engels
Sepedi
Wiskunde

Lewensoriëntering
Lewenswetenskappe
Natuurwetenskappe
Sosiale wetenskap (geografie en geskiedenis)

Ekonomiese bestuurswetenskappe (besigheidstudies en rekeningkunde)

Digitale tegnologie (inleiding tot rekenaars en programmering)

Tegnologie (tegniese tekeninge en houtwerk)

Gasvryheidstudies

k

Grade 8-9 Subjects

Afrikaans
English
Sepedi

Mathematics
Life Orientation

Life Sciences
Physical Sciences
Social Sciences (Geography and History)
Economic Management Sciences (Business studies and accounting)
Digital Technology (introduction to computers and programming)

Technology (technical drawings and wood work)

Hospitality Studies

Graad 10-12 Vakke ~ Grade 10-12 Subjects

Vanaf Gr 10 word vakkeuses verdeel in ‘n akademiese studierigting of ‘n tegniese studierigting.

From Gr 10 subject choices are divided into an academic study field and a technical study field.

w

AKADEMIESE RIGTING

VERPLIGTE VAKKE:

Twee tale:

 1. Huistaal, bv. Afrikaans
 2. 1ste Add. taal, bv. Engels
 3. Wiskunde OF Wiskunde geletterdheid
 4. Lewensoriëntering

 

Keuse vakke: (kies 3)

Lewenswetenskappe

Fisiese Wetenskappe

Rekenaartoepassingtegnologie (CAT)

Inligtingstegnologie (IT)

Geografie

Rekeningkunde

Besigheidstudies

Gasvryheidstudies

Toerisme

Ingenieursgrafika en Ontwerp

ACADEMIC STUDY FIELD

COMPULSORY SUBJECTS:

Two languages:

 1. Home language, e.g. Sepedi (or English)
 2. 1st Add. language, e.g. Engels (or Afrikaans)
 3. Mathematics OR Maths Literacy
 4. Life Orientation

 

Choice subjects: (choose 3)

Life Sciences

Physical Sciences

Computer Application Technology (CAT)

Information Technology (IT)

Geography

Accounting

Business studies

Hospitality Studies

Tourism

Engineering Graphics and Design

~

TEGNIESE STUDIERIGTING

VERPLIGTE VAKKE:

Twee tale:
1. Huistaal, bv. Afrikaans
2. 1ste add. taal, bv. Engels

 1. Ingenieursgrafika en Ontwerp
 2. Lewensoriëntering

Keuse vakke: 

AFDELING 1: (kies 1)

Elektries 
OF
Siviel 

AFDELING 2: (kies 2, kleure gaan saam)

Wiskunde OF Tegniese Wiskunde
Wetenskap OF Tegniese Wetenskap

~

TECHNICAL FIELD OF STUDY

COMPULSORY SUBJECTS:

Two languages:
1. Home language, e.g. Sepedi (or English)
2. 1St Add. language, e.g. Engels (or Afrikaans)

 1. Engineering Graphics and Design
 2. Life Orientation

Choice subjects: 

SECTION 1: (choose 1)

Electrical 
OR
Civil

SECTION 2: (choose 2)

Mathematics OR Technical Mathematics
Science OR Technical Sciences

Grade 9: Vakinligting
Grade 9 – Subject information